UNEL

https://streik.lu/wp-content/uploads/2014/04/FB-Event_NEU_04-bilan-streik_01.jpg

Streik gëtt normalerweis vun Gewerkschaften genotzt als baal läscht Mesure wann all Dialoge ausgeschöpft ass an et keng aner Méiglechkeet méi gëtt fir sech Gehéier ze verschaffen. Bei engem Streik, brecht een seng Aarbecht fir een Dag of an dat normalerweis ouni Averständnis vum Employeur. Dëst mëscht dass en Employeur, fir d'Längt vum Streik, Defiziter am Budget huet an natierlech dat net gär huet, mee wei gesot et ass  baal déi läscht Instanz fir d'Aarbechtskonditiounen ze verbesseren fir Aarbechter*innen. Op Schüler*innen applizéiert huet een keen Employeur mee dofir streikt een wärend der Schoulzäit fir een Zeechen ze setzen.

Eng Demonstratioun ass normalerweis ausserhalb vun Aarbechts- oder Schoulzäiten fir op Mëssstänn opmierksam ze maachen. Beit Formen, Streik an Demonstratioun, benotzen ëffentlech Mobiliséierung fir hier Punkten eriwwerzebréngen an op hier Punkten opmierksam ze maachen.

Déi Lëscht Schüler*innen an Studéierender Streiks goufen vun der UNEL an Liewen geruff an waren:

2014: Géint déi deemoleg Boursenreform 6670

2006: Géint den Gesetzesprojet 5611

Mir wënschen dem Klimastreik vill Erfolleg an setzt iech an fir är Zukunft an!

English Version: 

What is the difference between a strike and a demonstration?

A strike is normally used by labour unions as one of the last means in case any dialogue instances have failed and there seems to be no other way to be heard. During a strike, one is refusing to go to work which is normally not approved by the employer. Hence, the employer loses profit, which of course is not in his/her interest but as previously mentioned, it is one of the last means to improve working conditions for workers. If you juxtaposed this to school students, they do not have an employer, but they can strike during school hours to make a political stance.

A demonstration is normally hold outside of work or school hours to raise awareness about certain issues. Both forms: strike and demonstration, are publicly mobilising people to bring their points across and raise awareness.

The former school students and students strikes were initiated by UNEL and were:

2014: To protest against the student loan and benefits reform 6670

2006: To protest the law proposal 5611

We are expecting the climate strike to be a great success and get involved to shape your future!