UNEL

Den Groupe de Coordination ass d'administrativ Organ vun der UNEL, an gett all Joers um Kongress gewielt. D'Aarbescht vum Grupp besteet doranner fir d'Fonktionnement vun der UNEL an domat haaptsächlech vun den Aarbeschtsgruppen ze garanteieren. D'UNEL ass ënnert dëser e-mail Address ereechbar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Den Groupe de Coordination besteet fir d’Joer 2021 aus folgenden Leit:

 

Porte-Parole: 

Estelle Née

étudiante en droit, Université du Luxembourg (Luxembourg)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
Sécrétariat
:

Laura Dominicy (Secrétaire Générale)

élève du Lycée Aline Mayrisch Luxembourg (Luxembourg)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Angelo Locatelli (Secrétaire Adjoint)

élève de l'École de Commerce et de Gestion (Luxembourg)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Manuel Quaring (Trésorier)

étudiant en informatique, Universität Trier (Allemagne)