UNEL

Den Groupe de Coordination ass administrativ Organ vun der UNEL, an gett all Joers um Kongress gewielt. D'Aarbescht vum Grupp besteet doranner fir d'Fonktionnement vun der UNEL an domat haaptsächlech vun den Aarbeschtsgruppen ze garanteieren.

Den Groupe de Coordination besteet fir d’Joer 2017 aus folgenden Leit:

Porte-Paroles:

Kelly Kosel

étudiante en communication transculturelle, Universität Wien (Autriche)

kelly.kosel @ unel.lu

Lisa Kersch

étudiante en sciences politiques, Université Libre à Bruxelles (Belgique)

lisa.kersch @ unel.lu


Sécrétariat
:

Sophie Née (Secrétaire Générale)

étudiante en langues et lettres françaises et romanes, Université Libre à Bruxelles (Belgique)

sophie.nee @ unel.lu

Leo Gaasch (Vice-secrétaire Général)

étudiant en medecine, Universität Heidelberg  à Mannheim (Allemagne)

leo.gaasch @ unel.lu

Pol Reuter (Trésorier)

étudiant en sciences politiques, Freie Universität à Berlin (Allemagne)

pol.reuter @ unel.lu