UNEL

Union National des Étudiant-e-s du Luxembourg

Dës Fro huet d’UNEL sech alt nees eemol gestallt, lo wou d’Urdeel iwwert eise momentane System bevir steet. Eis Virstellungen dozou hun mer am Dissident niddergeschriwwen.

 

Eisen Dissident zur Aide financière kanns du hei noliesen Dissident AideFin

an iwwert den idealen Aidefin-Modell kannst du hei matdiskutéieren:

https://tricider.com/de/brainstorming/rifF